Všeobecné podmínky


WebZaMinutu.cz je webová služba, která je vlastněna a provozována společností provocation s.r.o., IČ: 06586155, se sídlem v Pardubicích, Pernštýnská 7, PSČ 530 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40554.

Používáním služby WebZaMinutu.cz souhlasíte s následujícími všeobecnými podmínkami (dále jen „Podmínky“), jakožto i s jakýmikoliv dodatky, revizemi a změnami těchto Podmínek. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte nebo jimi nechcete být vázáni, službu WebZaMinutu.cz nepoužívejte.

Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové (taková) ustanovení vyjmuto z těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude i nadále plně platný.

1. Definice

Kdekoli se v Podmínkách vyskytují slova, „Vy“, „Vaše“ a „Uživatel“, je tím míněn uživatel programů a/nebo služeb WebZaMinutu.cz, a takto musí být tato slova (a jejich tvary) vykládána. Podobně slova, „My“, „Naše“ a „WebZaMinutu.cz“ odkazují na společnost provocation s.r.o. a musejí být takto vykládána. Pojem „Webové stránky“ se odkazuje na webové stránky Našich Uživatelů, tedy na stránky pomocí služby WebZaMinutu.cz vytvořené. „Třetí strana“ označuje jakoukoli osobu/subjekt/firmu, která není spojena s WebZaMinutu.cz.

2. Nabízené služby

2.1 Bezplatná verze

Základní program služby WebZaMinutu.cz pro vytváření a provozování Webových stránek je zcela zdarma pro všechny Uživatele po dobu 30 dní. Bezplatné verze jsou omezeny zejména dobou provozu, po kterou lze stránky využívat, jinak nabízí plnohodnotný systém jako programy placené. Přesný a aktuální popis programů a služeb naleznete na stránce www.webzaminutu.cz .

2.2 Placené programy a služby

2.2.1 Všechny programy a služby mají stanovenou cenu nebo rozsah cen. Tyto ceny mohou být předmětem úprav, aby reflektovaly změny na trhu, nebo mohou být dočasně nahrazeny speciálními/akčními cenami. Přehled cen naleznete na stránce www.webzaminutu.cz .

2.2.2 Zavazujete se hradit sjednanou cenu programu a/nebo služby vždy předem na sjednané období na základě Námi vystavené (proforma) faktury v době její splatnosti. Úhrada ceny programu a/nebo služby dle platného ceníku dostupného na stránce www.webzaminutu.cz je na dané období jednorázová a nevratná.

2.2.3 V případě Vašeho prodlení s úhradou se Nám zavazujete zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

2.2.4 V případě Vašeho prodlení s úhradou delšího než 14 dnů jsme oprávněni Vám pozastavit poskytování služeb, a to až do úplného zaplacení dlužné částky včetně smluvní pokuty.

3. Smlouva

3.1 Uzavření smlouvy

Objednávka programu a/nebo služeb, kterou provedete prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na stránce www.webzaminutu.cz a/nebo telefonicky s personálem WebZaMinutu.cz se považuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. občanského zákoníku. Následně Vám bude e-mailem zaslána (proforma) faktura na sjednanou cenu. Zaplacením této (proforma) faktury výslovně potvrzujete, že souhlasíte s těmito Podmínkami a rovněž je uzavřena smlouva.

3.2 Doba trvání smlouvy

3.2.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání jednoho roku.

3.2.2 V případě, že ani jedna ze stran písemně či e-mailem nesdělí druhé straně nejméně 1 měsíc před skončením sjednaného období, že již nemá zájem o prodloužení smlouvy, prodlužuje se smlouva automaticky o dobu jednoho roku. Cena na tento další rok je určena podle aktuálního ceníku, umístěného na stránce www.webzaminutu.cz .

4. Používání služeb

V odstavcích 4.1 až 4.4 je definován povolený způsob používání služby WebZaMinutu.cz. Aktivity, které jsou v rozporu s popsaným způsobem použití, nebo jsou jinak zapovězeny, jsou tedy porušením Podmínek a jsou důvodem k omezení poskytovaných služeb.

4.1 Obsah

4.1.1 Zavazujete se, že nebudete posílat ani distribuovat prostřednictvím Webových stránek žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva WebZaMinutu.cz či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti Nám nebo jiným. Kromě toho nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Doporučujeme Uživatelům chovat se k sobě navzájem slušně a s respektem.

4.1.2 V prostoru Webových stránek mohou být uloženy pouze soubory, které jsou potřebné k jejich provozu a prezentaci dat a směřuje na ně z těchto Webových stránek odkaz. Nejste oprávněni užívat Webové stránky jako zálohovací či odkládací prostor, ale pouze pro provoz veřejných www prezentací.

4.2 Narušení

Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení služby WebZaMinutu.cz, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu WebZaMinutu.cz.

4.3 Identita

Nebudete se vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.

4.4 SPAM

Nebudete propagovat Webové stránky zasláním SPAMu (tj. e-mailu rozeslaného adresátům bez předchozího souhlasu). Ani nebudete využívat Naše e-maily k zasílání SPAMu (tj. hromadné e-maily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu).

5. Duševní vlastnictví

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti služby WebZaMinutu.cz, nebo součásti dodávané společně s Webovými stránkami, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví WebZaMinutu.cz nebo jeho poskytovatelů. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení WebZaMinutu.cz nebo příslušného poskytovatele. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené. Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení Podmínek, souhlasíte s tím, že Nás o tom budete neprodleně informovat.

6. Přerušení/ukončení poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování služeb Uživatelům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) Naše Podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení personálu WebZaMinutu.cz a může být provedeno i bez udání důvodu. Ukončením služeb ze strany WebZaMinutu.cz Vám nevzniká nárok na vrácení platby.

7. Omezení odpovědnosti za škodu

7.1 Nejsme zodpovědní za škody, které vznikly Vám nebo Třetí straně, jako důsledek nemožnosti používat Naše programy a/nebo služby, ani za přímé nebo nepřímé spojení s takovou skutečností. Výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že Vaše užití Webových stránek a/nebo programů a/nebo služeb WebZaMinutu.cz je zcela na Vaši zodpovědnost, a že programy a/nebo služby WebZaMinutu.cz jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „dostupné tehdy, kdy jsou dostupné“. Dále souhlasíte a berete na vědomí, že nejsme zodpovědní za dostupnost a/nebo funkčnost jakékoli části, kterou poskytuje některá ze Třetích stran a která je přístupná skrze službu WebZaMinutu.cz.

7.2 Nesete plnou a výhradní zodpovědnost za uchování Vašeho hesla v tajnosti a za to, že na Váš účet nezíská přístup nikdo jiný, než Vy. Veškerá činnost pocházející z Vašeho účtu a/nebo autorizovaná Vaším heslem je na Vaší zodpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste Vaše heslo a informace o účtu uschovali jako přísně důvěrné a s nikým je nesdíleli. V případě neoprávněného použití Vašeho hesla a/nebo účtu prosím neprodleně e-mailem kontaktujte WebZaMinutu.cz. Aby se zabránilo zneužití Vašeho účtu, ujistěte se vždy, že se na konci práce na Webových stránkách vždy ze svého účtu odhlásíte.

7.3 Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od personálu WebZaMinutu.cz, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách.

8. Zpracování osobních údajů

8.1 Využíváním služby WebZaMinutu.cz Nám udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8.2 Souhlasíte, že získané údaje budeme zpracovávat a využívat k marketingovým účelům, za účelem vytvoření databáze Uživatelů provozovaných Webových stránek, za účelem vyhodnocování návštěvnosti jednotlivých Webových stránek, za účelem vyhodnocování soutěží, zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů WebZaMinutu.cz a/nebo obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. Dále souhlasíte s využívání podobizny Vašich Webových stránek ke komerčním účelům WebZaMinutu.cz.

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Uživatel (spotřebitel) má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Jedná-li se o spotřebitelský spor v oblasti elektronických komunikací, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz).

Tyto Podmínky jsou platné a účinné ke dni 1. 1. 2018.