Všeobecné podmínky


1.        Provozovatel

1.1.      .

2.        Služba

2.1.      Provozovatel poskytuje službu k vytváření www stránek. Tato služba je dostupná na internetové adrese www.webzaminutu.cz. (dále jen „portál“).

2.2.      Stránky Uživatelů jsou provozovány ve zkušební době na doménách třetího řádu www.neco.webzaminutu.cz (dále jen „zkušební doba“).

2.3.      U programů Můj web a Bez práce pro Uživatele zaregistrována a/nebo nasměrována doména druhého řádu. Doména druhého řádu je doména ve tvaru www.domena.cz, přičemž za pojem „doména“ je možné si dosadit libovolné slovo (dále jen „služba“).

3.        Registrace

3.1.      K využití služby se musí Uživatel zaregistrovat (dále jen „registrace“).

3.2.      Během registrace je Uživatel vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Uživatel je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami.

3.3.      Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu Provozovatele informovat, pokud má jakékoliv podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě.

3.3.1.   V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití účtu Uživatele, je Provozovatel oprávněn účet Uživatele zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Provozovatel neodpovídá Uživateli za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

3.4.      Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci Uživatele, pokud se může odůvodněně domnívat, že Uživatel porušuje tyto obchodní podmínky nebo jiné vzájemné ujednání. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ustanovení všeobecných podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

4.        Uzavření smlouvy

4.1.      Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba se může stát uživatelem služby vytváření www stránek (dále jen „Uživatel“).

4.2.      K objednání služby ze strany Uživatele dojde na základě vyplněného a odeslaného registračního formuláře prostřednictvím sítě internet (dále jen „Objednávka“).

4.3.      Předmětem smlouvy je závazek Provozovatele zajistit provoz nabízené služby Uživateli a závazek Uživatele za tuto službu platit cenu podle platného ceníku Provozovatele.

4.4.      Objednávkou vyslovuje Uživatel svůj závazek řídit se těmito všeobecnými podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly podepsané ve formě písemné smlouvy.

4.5.      Smluvní vztah založený dle těchto všeobecných podmínek vzniká mezi smluvními stranami okamžikem schválení objednávky a jejím potvrzením ze strany Provozovatele.

4.6.      Schválením objednávky ze strany Provozovatele je Uživateli zřízena zkušební služba a umožněn přístup do administrace. O zřízení zkušební služby je Uživatel informován prostřednictvím emailu, který uvedl v objednávce.

4.7.      Do uplynutí 7 dnů od zaslání objednávky Uživateli je Uživatel povinen objednat cenový program Můj web nebo Bez práce (viz. specifikace dle platného ceníku). V případě, že si Uživatel jeden z programů neobjedná, automaticky mu bude zablokována jeho výsledná stránka dostupná na veřejné adrese www.neco.webzaminutu.cz.

4.8.      Přístup do administrace služby je Uživateli umožněn nejdéle do 14 dnů od zřízení služby.

4.9.      Po skončení zkušební služby bude stránka Uživatele smazána, nicméně tato konkrétní data můžou být i nadále archivována: statistika návštěv, přihlašování do administrace, texty ve stránkách, registrační a fakturační údaje.

4.10.    Na Uživatele, který je fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, se vztahují ustanovení o spotřebitelských smlouvách podle § 1810 a násl. z. č. 89/2014 Sb. občanský zákoník.

5.        Cenové programy a doplňkové služby

5.1.      Služba je poskytována Provozovatelem prostřednictvím následujících cenových programů:

5.2.      Zkušební doba - službu lze na zkoušku využívat 7 dní zdarma. Do uplynutí této doby je třeba objednat cenový program Můj web nebo Bez práce (viz. specifikace dle platného ceníku).

5.3.      Úhrada programů Můj web a Bez práce je dle podmínek platného ceníku jednorázová a nevratná. Od zřízení služby po její úhradu je Uživateli nastavena bezplatná zkušební verze placeného programu Můj web.

5.4.      Na základě požadavku Uživatele bude po objednání doplňkové služby vytvořen a spravován obsah firemní, zájmové či obdobné stránky na www.facebook.com (služba Facebook stránka) dle podmínek platného ceníku.

5.5.      Ukončením služby ze strany Provozovatele nevzniká Uživateli nárok na vrácení platby.

5.6.      Placený program

·      Můj web

·      Bez práce

6.        Práva z vadného plnění

6.1.      Je-li vadné plnění ze strany Provozovatele nepodstatným porušením smlouvy, má Uživatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

6.2.      Je-li vadné plnění ze strany Provozovatele podstatným porušením smlouvy, má Uživatel právo na odstranění vady, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od smlouvy.

6.2.1.   Pro odstoupení od smlouvy může Uživatel použít Formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu všeobecných podmínek.

7.        Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, údaje o technických ochranných opatřeních

7.1.      Vaše spojení se serverem www.webzaminutu.cz je šifrováno v moderních prohlížečích 256 bitovým šifrováním.

8.        Ukončení služby

8.1.      Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služby za těchto podmínek:

·      stránky porušují zákony ČR nebo jsou v rozporu s dobrými mravy,

·      obsah stránek poškozuje dobré jméno Provozovatele,

·      na stránkách se nachází jen odkaz na komerční služby, popřípadě link farma (stránka vytvořena za účelem odkazovaní na jiné stránky),

·      Uživatel poruší tyto všeobecné podmínky,

·      Uživatel používá služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit Provozovatele,

·      Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci služeb Provozovatele a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb,

·      v případech, kdy dojde k narušení či zneužití stránek Uživatele takovým způsobem, že je již nelze nadále fakticky využívat (např. v případě přetrváváních hackerských útoků apod.),

·      stránky Uživatele přímo šíří warez (tj. autorská díla, se kterými je nakládáno v rozporu s právem, zejména v rozporu s právem autorským) nebo na takové stránky odkazují.

8.2.      Je-li Uživatel spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od zřízení služby, to neplatí, pokud již službu začal využívat. Pro odstoupení od smlouvy může Uživatel použít Formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu všeobecných podmínek. V případě, že Uživatel začal již službu využívat je povinen uhradit poměrnou část z ceny služby za dobu užívání, minimálně však 300,-Kč.

9.        Zpracování osobních údajů

9.1.      Podmínky zpracování osobních údajů

9.1.1.   Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Uživatel by proto měl věnovat výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

9.1.2.   Zpracování osobních údajů je ze strany Provozovatele prováděno zabezpečeným způsobem automaticky i manuálně. Provozovatel nezpracovává osobní údaje Uživatelů webových služeb společnosti jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž Uživatel vyslovil souhlas. Přičemž data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a rovněž pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle ale po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

9.1.3.   Osobní údaje poskytuje Uživatel Provozovateli dobrovolně (u některých služeb je ale pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno).

9.1.4.   Provozovatel bude údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat k marketingovým účelům, za účelem vytvoření databáze Uživatelů provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin Uživatelů provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování návštěvnosti jednotlivých internetových stránek, za účelem vyhodnocování soutěží, zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Provozovatele anebo obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.

9.1.5.   Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje takto Uživatelem poskytnuté budou zpracovávány pro její potřeby, nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě s výjimkou partnerů Provozovatele k tomu oprávněných a budou poskytnuty do zahraničí jen při zachování zákonných podmínek.

9.1.6.   Uživatel má právo k přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na Provozovatele obrátit telefonicky či elektronickou poštou na adrese podpora@webzaminutu.cz.

9.1.7.   V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny Uživatele webových služeb Provozovatele, kteří poskytnou Provozovateli své osobní údaje, Provozovatel informuje o těchto jejich zákonných právech:

9.1.8.   Každý Uživatel má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.

9.1.9.   Každý Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat Provozovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Provozovatel odstraní neprodleně závadný stav.

9.1.10. Nevyhoví-li Provozovatel žádosti Uživatele, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů Uživateli jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

9.1.11. Předáním informace o své emailové adrese uděluje Uživatel Provozovateli souhlas k zasílání obchodních sdělení Provozovatele elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak.

9.1.12. V případě porušení povinností Provozovatele dle zákona č. 101/2000 Sb., má Uživatel právo dle § 21 předmětného zákona zejména požadovat na Provozovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

9.2.      Souhlas

9.2.1.   Uživatel musí vždy udělit svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Udělením se rozumí vyplnění souhlasu či jeho zaškrtnutí či jiné vyjádření (zejména v elektronickém formuláři na internetových stránkách).

10.    Ochrana práv duševního vlastnictví

10.1.    Provozovatel je autorem šablony, softwaru a samotné služby.

10.2.    Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

·      kopírovat, stahovat a šířit obsah Provozovatele či jiných Uživatelů bez jejich svolení;

·      zasahovat jiným Uživatelům do užívání služby a jakýmkoli způsobem jim v užívání služby bránit;

·      zasahovat do bezpečnosti služby;

·      využívat služby pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat do systému služby viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;

·      vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity Uživatele či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.

10.3.    Provozovatel má právo odstraňovat domény spekulativního charakteru.

10.4.    Uživatel se zavazuje uveřejňovat na svých stránkách pouze obsah, který je v souladu se zákonem a nezasahuje do práv Provozovatele nebo třetích osob.

11.    Zneužití služby

11.1.    Uživatel se zavazuje, že nebude službu zneužívat. Za zneužití se považuje zejména:

·      šíření obsahu, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy nebo pohlaví, který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání, obsah stránek nevhodný pro osoby mladší 18 let;

·      šíření obsahu, který ohrožuje veřejný pořádek nebo oprávněné zájmy jiného Uživatele či Provozovatele;

·      získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům;

·      narušování možnosti užití služby jinému Uživateli;

·      porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací;

·      narušování nebo přerušování sítí nebo internetových stránek spojených s www.webzaminutu.cz;

·      tvorba, šíření či skladování elektronických kopií dokumentů a materiálů, které jsou chráněny autorským právem bez předchozího souhlasu jejich vlastníka.

·      úmyslně přetěžování serveru nebo jiné úmyslné zneužívání softwaru služby.

11.2.    Provozovatel je oprávněn závadný obsah z internetových stránek odstranit a požadovat a vymáhat po Uživateli, který zneužitím služby způsobil Provozovateli škodu, uhrazení této škody v plné výši. Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená Provozovateli. Škodou se rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatnění práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím služby vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil Provozovateli za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití služby Uživatelem.

11.3.    Provozovatel není odpovědný za obsah stránek Uživatelů a neodpovídá za jakékoliv ujednání mezi Uživatelem a jakoukoliv třetí osobou a to ani v souvislosti se službou, stejně tak Provozovatel neodpovídá za porušení práva Uživatelem či třetí osobou v souvislosti se službou. Zejména Provozovatel neodpovídá a neručí za dodání, uhrazení, ztrátu či poškození výrobků, za poskytnutí služeb a záruk Uživatelem, za úhradu ceny za poskytnuté zboží či služby ani za jiné podobné ujednání mezi Uživatelem a třetí osobou.

11.4.    Provozovatel dále nenese odpovědnost zejména za:

·      obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím www.webzaminutu.cz, odkazy na stránky třetích osob umístněné na www.webzaminutu.cz, reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek Služby;

·      obsah umístěný na internetové stránky Služby bez jeho souhlasu a vědomí, jestliže pro Provozovatele není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit;

·      nekompatibilitu www.webzaminutu.cz s koncovým zařízením, softwarem Uživatele nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací;

·      technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s www.webzaminutu.cz.

12.    Další ujednání

12.1.    Všeobecné podmínky jsou závazné v plném aktuálním znění, které je veřejně přístupné na stránkách www.webzaminutu.cz.

12.2.    Všeobecné podmínky se řídí právním řádem České republiky, především občanským zákoníkem a navazujícími předpisy.

12.3.    Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto podmínky. Změnu marketingových podmínek je Provozovatel povinen oznámit Uživateli prostřednictvím e-mailu, který uvedl v registračním formuláři. Uživatel má právo tyto změny podmínek do 14 dnů odmítnout a odstoupit od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může Uživatel použít Formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto podmínek.

12.4.    Poskytování služeb a jejich rozsahu se řídí platným ceníkem, který je zveřejněn na stránkách Provozovatele.

12.5.    Nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek je aktuální ceník služeb a Formulář pro odstoupení od smlouvy.

12.6.    Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytované služby. Přesto, s ohledem na technické aspekty služby, nemůže poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti služby. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup ke službě na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.

12.7.    V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení těchto všeobecných podmínek nastoupí ustanovení, jehož smysl se takovému ustanovení nejvíce přibližuje.

12.8.    Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.

12.9.    Uzavřená smlouva bude uložena v elektronické databázi Poskytovatele.

12.10. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

12.11. V případě výskytu chyb při registraci, kontaktujte Provozovatele na podpora@webzaminutu.cz.

12.12. Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné ke dni 1. 6. 2014.